Meet Our Team

Directors

Suresh Singh
Ramya Vani Jakka

Architects

Ar.Deepak Dinesh
Ar.Shanthakumar
Ar.Nidhi Mehta

Consultants

Deepak
Dhamotharan
Bharath Gowda
Vijaya Shree

Technical Staff

Palnivelu R.M
Yogesh
Ismail.CK
Prakash Muthu
Dinagaran.D

Admin/Marketing

Ashwini M
Priyanka Rani